Sökning: "Sofia Trattner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sofia Trattner.

  1. 1. Quality of lipids in fish fed vegetable oils : effects of bioactive compounds on fatty acid metabolism

    Författare :Sofia Trattner; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
    Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER