Sökning: "Sofia Rondin Lindberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sofia Rondin Lindberg.

  1. 1. Characterisation of the leukaemia-associated ETO homologues

    Författare :Sofia Rondin Lindberg; Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Haematology; SIN3B; corepressor; MTGR1; MTG16; ETO; AML1-ETO; AML; haematopoiesis; leukaemia; Hematologi; extracellulära vätskor;

    Sammanfattning : Acute myeloid leukemia (AML) is commonly associated with balanced chromosomal translocations. Characteristically, these translocations lead to the fusion of two unrelated genes, resulting in the expression of an aberrant fusion protein. t(8;21) is one of the most common translocations found in patients with AML. LÄS MER