Sökning: "Sofia Eriksson Bergström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sofia Eriksson Bergström.

  1. 1. Rum, barn och pedagoger Om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Sofia Eriksson Bergström; Umeå universitet.; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education; Affordances; activity theory; case study; children s perspective; ethnography; physical environment; preschool;

    Sammanfattning : In this thesis the relationship between the physical environment of preschool, children and preschool teachers is studied. Children participate in preschool from an early age and thus are expected to find themselves within an institutional framework (Eilard & Tallberg Broman, 2011) early in life. LÄS MER