Sökning: "Socialt samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden Socialt samspel.

 1. 1. Naturbaserade insatser i socialt arbete En studie av lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jenny Höglund; Bengt G Eriksson; Mona Sundh; Verner Denvall; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nature-based services; social work; farm-based social services; green care; naturbaserade insatser; socialt arbete; lantgårdsbaserade dagverksamheter; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The overall aim in this thesis is to describe and analyse how nature-based social services located in farm settings with animals are framed in the Swedish context, and what organisers/supervisors and participants holds as valuable aspects in the intervention in a selection of services. Social aspects, environmental aspects and activities, and the dynamics between them has been of specific interest. LÄS MER

 2. 2. Multikulturella visioner hedersrelaterat våld och socialt arbete i medierna

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Mikael Lorentzen; Kerstin Gynnerstedt; Tuija Nieminen; Hans Swärd; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Honour violence; Massmedia; Mass media; Newspapers; Pluralism Social sciences ; Hedersrelaterat våld; Mångkulturella samhällen; Socialpolitik Sverige; Socialt arbete i massmedia; Dagstidningar; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie fäster intresset vid de senaste årens ökade uppmärksamhet runt femomenet hedersrelaterat våld. En uppmärksamhet som tagit sig uttryck i exempelvis statliga satsningar och offentlig debatt. LÄS MER

 3. 3. Lära och leka med flera språk : Socialt samspel i flerspråkig förskola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Polly Björk-Willén; Jakob Cromdal; Fritjof Sahlström; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multilingual preschool; social interaction; participation; language choice; language alternation; multimodality; learning; ethnomethodology; conversation analysis; Flerspråkig förskola; Socialt samspel; Deltagande; Språkval; Språkalternering; Multiomdalitet; Lärande; Etnometodologi; Konversationsanalys; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att studera barns sociala samspel med varandra och med vuxna i en flerspråkig förskolekontext. Mer specifikt studeras barnens språkanvändning i lek och i lärarledda aktiviteter, och hur barnen använder andra semiotiska resurser än språk för att åstadkomma deltagande i förskolans olika sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Att göra pedagogisk praktik tillsammans Socialt samspel i förskolans vardag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sara Dalgren; Polly Björk-Willén; Jakob Cromdal; Fritjof Sahlström; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogiskt arbete; förskolans pedagogiska praktik; socialt samspel; interaktion;

  Sammanfattning : Denna studies övergripande syfte är att åskådliggöra hur social interaktion mellan förskolepedagoger och barn i vardagliga förskoleaktiviteter genomförs och därigenom också visa hur pedagogisk praktik åstadkoms i samspelet. Mer specifikt analyseras hur det går till och vad som händer när interaktionen organiseras genom multimodalt handlande och fråga-svar-sekvenser, och hur dessa interaktionella fenomen kan tjäna pedagogiska syften. LÄS MER

 5. 5. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER