Sökning: "Socialsemiotik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Socialsemiotik.

 1. 1. Bedömning som meningsskapande resurs i handledningssamtal : Multimodala och kvalitativa diskurser i konstnärlig högskoleutbildning

  Författare :Isak Benyamine; Kempe Ann-Lena; Eva Svärdemo Åberg; Göran Fransson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; higher education of the aesthetic field; assessment; supervision; meaning-making; semiotic resources; Konstnärlig högskola; handledningssamtal; meningsskapande; socialsemiotik; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this investigation is to describe assessment as a meaning-making process in individual supervision of students in higher education of the aesthetic field. The qualitative analyses focus on how assessment is expressed within the supervision, in relation to the artistic professional field. LÄS MER

 2. 2. Assessment Discourses in Mathematics Classrooms : A Multimodal Social Semiotic Study

  Författare :Lisa Björklund Boistrup; Astrid Pettersson; Staffan Selander; Torbjörn Tambour; Stephen Lerman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics classrooms; classrooms; assessment; discourses; social semiotics; multimodality; feedback; mathematics competence; matematikklassrum; klassrum; bedömning; diskurser; socialsemiotik; multimodalitet; återkoppling; matematisk kompetens; Education; Pedagogik; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This is a study of assessment in mathematics classrooms and assessment is here regarded as a concept with broad boundaries including e.g. diagnostic tests, portfolios, and acts in teacher-student communication. LÄS MER

 3. 3. Topsar och cellmembran : Kroppens näringsupptag i undervisning och elevtexter på mellanstadiet

  Författare :Alma Jahic Pettersson; Carl-Johan A. Rundgren; Lena Tibell; Ragnhild Löfgren; Nicklas Gericke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social semiotic; Metaphors; Everyday expressions; Systemic functional grammar; Organizational levels; Biology; Chemistry; Multimodality; Socialsemiotik; Metaforer; Vardagsuttryck; Systemisk funktionell grammatik; Organisationsnivåer; Biologi; Kemi; Multimodalitet;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras mellanstadieelevers meningsskapande kring näringsupptag. Avhandlingens artiklar baseras på två datainsamlingar. I den första studeras skriftliga svar på ett nationellt prov i biologi. I den andra studeras klassrumsundervisning i två skolor med en animation om näringsupptag som kontext. LÄS MER

 4. 4. Tecken av betydelse : En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum

  Författare :Camilla Lindahl; Bengt-Olov Molander; Inger Lindberg; Anders Jakobsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Science education; multilingualism; sign language; multimodality; social semiotics; dialogic teaching; translanguaging; scaffolding; Naturvetenskapsämnenas didaktik; flerspråkighet; teckenspråk; multimodalitet; socialsemiotik; dialogisk undervisning; translanguaging; stöttning; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Ett gemensamt meningsskapande i skolans naturvetenskapliga klassrum förutsätter en interaktion som i allt högre grad kommer att präglas av ett naturvetenskapligt språkbruk. Utvecklingen av ett naturvetenskapligt ämnesspråk innebär ofta en stor utmaning för flerspråkiga elever som lär sig naturvetenskap på sitt andraspråk och vars behov av stöttning därför är särskilt stort. LÄS MER

 5. 5. Berättelser med sanningsanspråk : Språklig och multimodal argumentation i huvudförhandling och dom

  Författare :Joacim Lindh; Gunilla Byrman; Sofia Ask; Monica Burman; Hanna-Sofia Rehnberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; critical discourse analysis; legitimation; district court; systemic-functional grammar; multimodality; social semiotics; technological influence; interrogation; legal narratives; recontextualisation; social practices; influential relations; Kritisk diskursanalys; legitimering; tingsrätt; systemisk-funktionell grammatik; multimodalitet; socialsemiotik; förhör; teknik; berättelser; rekontextualisering; social praktik; påverkansrelationer; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

  Sammanfattning : The pupose is to study stories about crime, mythopoesis, via the modalities of speech, text and image and to problematise movements of texts that originate in other contexts and institutions. The study examines how and why rhetorical strategies are used to legitimise and delegitimise the content of speeches, texts and images in trials and how relations of influence occur between plaintiffs and defendants in written judgements. LÄS MER