Sökning: "Social massmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden Social massmedia.

 1. 1. Massmedial gestaltning och vardagsförståelse : Versioner av en arbetsplatsomvandling

  Författare :Lena Levin; Per Linell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media and communication; news event; local press; text-analysis; focus groups; ethnography; discourse; social representations; everyday life and understandings; restructuring of a workplace; nyhetsjournalistik; lokalpress; nyhetsförmedling; massmedia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : During the last years, we have witnessed many restructurings of workplaces. This thesis focuses on one particular event, the reduction and reorganization of the garrison of Eksjö in Sweden where hundreds of personnel were involved These changes were covered by the mass media and naturally talked about in semi-public and private places. LÄS MER

 2. 2. Loneliness among older people in the Swedish media : Constructions, discourses and the designation of responsibility

  Författare :Axel Ågren; Elisabet Cedersund; Dimitris Michailakis; Satu Heikkinen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; loneliness; older people; news-press; social constructionism; responsibility; ensamhet; äldre människor; dagspress; social konstruktionism; ansvar;

  Sammanfattning : Feelings of belonging or not belonging to other people are commonly seen as an essential and universal part of human existence. How loneliness is talked about and understood is, however, found to differ depending on historical, cultural and societal contexts. LÄS MER

 3. 3. Bilden av den "hotfulla ungdomen" : Om ungdomsproblem och fastställandet och upprätthållandet av samhällets moraliska gränser

  Författare :Lars B Ohlsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth delinquence; Youth gangs; deviance; judicial system; discourse; power; discretion; social construction; social control; social actor; arena; normalization; human service organizations.; moral boundaries; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The main aim of my dissertation is to investigate som conceptions, power relations, and practices in the discourse of youth problems. I have studied some of the actors that are involved in the social constructing of the "juvenile delinquent" such as the police, the judical system, the social service, the media, the general public and last but not least, the young people themselves. LÄS MER

 4. 4. Multikulturella visioner : hedersrelaterat våld och socialt arbete i medierna

  Författare :Mikael Lorentzen; Kerstin Gynnerstedt; Tuija Nieminen; Hans Swärd; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Honour violence; Massmedia; Mass media; Newspapers; Pluralism Social sciences ; Hedersrelaterat våld; Mångkulturella samhällen; Socialpolitik Sverige; Socialt arbete i massmedia; Dagstidningar; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie fäster intresset vid de senaste årens ökade uppmärksamhet runt femomenet hedersrelaterat våld. En uppmärksamhet som tagit sig uttryck i exempelvis statliga satsningar och offentlig debatt. LÄS MER

 5. 5. Genetiska föreställningar : Mellan genus och gener i populär/vetenskapens visuella kulturer

  Författare :Cecilia Åsberg; Nina Lykke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; popular science; visual culture; edutainment; the new genetics; genes; genres; gender; ethnicity; sexuality; the genetic imaginary; feminist cultural studies; science as culture; performativity; science and literature studies; naturvetenskap; genetik; massmedia; genus; reproduktion; etnicitet; populärvetenskap; humangenetik; genusaspekter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study investigates how representations of genes and genetics have given rise to new kinds of cultural imageries created and reflected in popular science media. The concept of popular/science is used here in order to circumvent the traditional diffusion model of science communication, and to focus instead on how popular science media taps into scientific discourse just as scientific representations draw on popular imagery. LÄS MER