Sökning: "Social kompetens persson A"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Social kompetens persson A.

  1. 1. Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete. Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden

    Författare :Vilhelm Persson; Juridiska institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; administrative authorities; cross-border co-operation; international agreements; public international law; folkrätt; förvaltningsrätt; administrative law; Offentlig rätt; Constitutional law; Konstitutionell rätt;

    Sammanfattning : When Swedish administrative authorities co-operate with foreign administrative authorities, this may give rise to legally complex situations. This thesis investigates legal frameworks to solve the ensuing problems. LÄS MER