Sökning: "Social history"

Visar resultat 1 - 5 av 2346 avhandlingar innehållade orden Social history.

 1. 1. Historieintresse och historieundervisning : Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; Subject didactics; Ämnesdidaktik; History subjects; Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER

 2. 2. Historielärares historier : Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia

  Författare :Mikael Berg; Lars Petterson; Bengt Schüllerqvist; David Ludvigsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; history teaching; history didactics; biography; life history; image; concepts; pedagogical content knowledge; content knowledge; transformation.; History; Historia; History; Historia; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. LÄS MER

 3. 3. Staten som trädgårdsmästare. Järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente

  Författare :Anna Lindgren; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; järnvägsplanteringar; naturförsköningskonst; efterkrigstidens moderniseringsideal; trädgårdsmästare; järnvägshistoria; modernitet; plats; spårbundenhet;

  Sammanfattning : Järnvägen är en av de innovationer som påverkat modern samhällsutveckling allra mest. När de första stambanorna började att byggas i mitten av 1800-talet anlades planteringar som en integrerad komponent i järnvägssystemet. De utgjordes av prydnadsplanteringar, skyddsplanteringar och planteringar för husbehov. LÄS MER

 4. 4. Dress Matters : Clothes and Social Order in Tallinn, 1600-1700

  Författare :Astrid Pajur; Margaret R. Hunt; Jonas Lindström; Janine Maegraith; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dress history; material culture; seventeenth century; social order; Sweden; Tallinn; social hierarchy; early modern guilds; consumer revolution; fashion; clothing; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation explores the relationship of clothes and social order in early modern Europe. The period has often been characterised as inert and immobile, with especially middling and poorer people living in a sartorially drab world, but a number of historians have demonstrated that it was also a period of profound material change, with consumer demand, democratisation of fashion and global trade engendering cosmopolitan sensibilities earlier than thought. LÄS MER

 5. 5. Ageing in a changing society : Elderly men and women in urban Sweden 1830-1930

  Författare :Ann-Kristin Högman; Lars-Göran Tedebrand; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; class; demography; family; gender; labour force participation; living arrangements; modernisation; Norrköping; old age; poor relief; Stockholm; Sundsvall; Older people and ageing; Äldre och åldrande; Social welfare social pedagogics; Social omsorg socialpedagogik; Social anthropology; Socialantropologi; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : This study deals with the impact of industrialisation and urbanisation on the living conditions of aged men and women. By studying labour force participation, savings and pensions, the role of the family, and the extent of dependency of aged men and women from a gender and class perspective, continuities and changes between pre-industrial and industrial times are examined. LÄS MER