Sökning: "Skrivande på ett andraspråk Magnusson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Skrivande på ett andraspråk Magnusson.

  1. 1. Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

    Författare :Ulrika Magnusson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; svenska som andraspråk; grammatisk metafor; skrivande på ett andraspråk; systemisk-funktionell lingvistik; interdependenshypotesen;

    Sammanfattning : Abstract The aim of this thesis is to compare the use of grammatical metaphor in 365 texts written by Swedish mono- and multilingual students in year 9 and 11, both regarding occurrence of GM and the use of its functions. The theoretical framework for the thesis is Systemic-functional linguistics, and second language research on age and development of educational language. LÄS MER