Sökning: "Självskattad hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden Självskattad hälsa.

 1. 1. Adolescent boys’ health : managing emotions, masculinities and subjective social status

  Författare :Eva Randell; Renée Flacking; Lars Jerdén; Ann Öhman; Katja Gillander-Gådin; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; self-rated health; subjective social status; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; Adolescent boys; selfrated health; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : The health of adolescent boys is complex and surprisingly little is known about how adolescent boys perceive, conceptualise and experience their health. Thus, the overall aim of this thesis was to explore adolescent boys’ perceptions and experiences of health, emotions, masculinity and subjective social status (SSS). LÄS MER

 2. 2. Health for future : self-rated health and social status among adolescents

  Författare :Junia Joffer; Lars Jerdén; Reneé Flacking; Ann Öhman; Anna Sarkadi; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescent; health; self-rated health; smoking; self-esteem; social status; subjective social status; gender; social norms; think-aloud interview; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore self-rated health, subjective social status and smoking in adolescents.This thesis consists of a qualitative and a quantitative study. The qualitative study was an interview study that included 58 participants in the 7th and 12th grades. LÄS MER

 3. 3. Med risk för diabetes- studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenhet av att leva med prediabetes

  Författare :Susanne Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Primärvård; Typ 2 diabetes; Prediabetes; Nedsatt glukostolerans; Symtom; Självskattad hälsa; Levd erfarenhet;

  Sammanfattning : Background: Individuals with impaired glucose tolerance (IGT) have a high risk of developing both type 2 diabetes mellitus (T2DM) and cardiovascular disease. T2DM is a common chronic disease in a global perspective, and it is estimated to continue to grow, which is a serious health problem. LÄS MER

 4. 4. Hälsa, levnadsvanor och erfarenheter av förändring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom – hälsofrämjande aspekter inom psykiatrisk omvårdnad

  Författare :Sofie Lundström; Ingela Skärsäter; Henrika Jormfeldt; Helena Eriksson; Britt Hedman Ahlström; Ove Hellzén; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Förändring; hälsa; hälsofrämjande omvårdnad; levnadsvanor; personcentrerad vård; personer med psykossjukdom; salutogenes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med psykossjukdom har ofta sämre fysisk hälsa jämfört med befolkningen i övrigt, delvis relaterat till ohälsosamma levnadsvanor såsom låg fysisk aktivitet, ohälsosam kost, tobaksbruk och riskfull alkoholkonsumtion. Trots att hälsofrämjande insatser har framhållits som betydelsefullt för att minska ojämlikheten i hälsa har inte det hälsofrämjande arbetet fått en given plats inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 5. 5. Commuting, Health, and Wellbeing : Mode and duration matters

  Författare :Kristoffer Mattisson; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epidemiology; GIS; Health; Medical Geography; Stress;

  Sammanfattning : Allt fler personer reser allt längre sträckor för att ta sig till och från jobbet. En starkt bidragande orsak till detta är en strävan att öka den ekonomiska tillväxten genom att göra arbetskraften tillgänglig över allt större geografiska områden. LÄS MER