Sökning: "Sissela Liljeqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sissela Liljeqvist.

  1. 1. Recombinant subunit vaccines : protein immunogens

    Detta är en avhandling från Institutionen för biokemi och biokemisk teknologi

    Författare :Sissela Liljeqvist; KTH.; [1998]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Recombinant techniques provide valuable tools for thedevelopment of modern subunit vaccines. In this thesisdifferent systems for production of recombinant subunitvaccines are presented. The strategies investigated includeprotein immunogens, live bacterial vectors and nucleicacids. LÄS MER