Sökning: "Sheedeh Fouladvand"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sheedeh Fouladvand.

  1. 1. Promoting methane oxidation: Effect of catalyst composition and transient operation

    Författare :Sheedeh Fouladvand; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

    Sammanfattning : .... LÄS MER