Sökning: "Shahriar Akaberi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Shahriar Akaberi.

  1. 1. Persistent hyperparathyroidism in renal transplant patients

    Författare :Shahriar Akaberi; Njurmedicin; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kideny transplantation; parathyroidectomy; bone mineral density; DXA; fracture; new onset diabetes after transplantation;

    Sammanfattning : Abstract Disorders in mineral metabolism and secondary hyperparathyroidism (sHPT) are well known complications in patients with chronic kidney disease (CKD). Hyperparathyroidism (HPT) persists in a majority of patients after kidney transplantation (KTx). LÄS MER