Sökning: "Shabnam Kharazi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Shabnam Kharazi.

  1. 1. FLT3 receptor in normal and malignant hematopoiesis

    Detta är en avhandling från Lund Stem Cell Center, Faculty of Medicine, LU

    Författare :Shabnam Kharazi; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; FLT3-ITD; FLT3; lineage commitment; acute myeloid leukemia; myeloprolifetaive disease; hematopoietic stem cell;

    Sammanfattning : All hematopoietic cells originate from hematopoietic stem cells (HSCs) residing in the bone marrow (BM). The classical model of hematopoietic lineage commitment, that has been the prevailing model for hematopoiesis, proposes that the first lineage commitment step of HSCs and progenitors results in a strict separation of myelopoiesis and lymphopoiesis. LÄS MER