Sökning: "Seppo Luoma-Keturi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Seppo Luoma-Keturi.

  1. 1. Mellan rummen : en studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representationsontologi

    Författare :Seppo Luoma-Keturi; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Motion pictures Philosophy; Deleuze; Gilles; 1925-1995; Filmteori; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER