Sökning: "Security Council"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Security Council.

 1. 1. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. LÄS MER

 2. 2. The Revival of Chapter VIII of the UN Charter : Regional Organisations and Collective Security

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Lind; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; international law; United Nations; UN Charter; regional organizations; collective security; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt;

  Sammanfattning : A new regionalism has shaped the modern world since the Cold War. This has revived international law as applicable to regional organisations. This study analyses the legal framework in relation to the roles and functions of regional organisations in collective security. The starting point is Chapter VIII of the United Nations Charter. LÄS MER

 3. 3. Riktade FN-sanktioner och rule of law i folkrätten

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Stenhammar; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Targeted sanctions; smart sanctions; UN sanctions; blacklisting; Security Council; Chapter VII; collective security; economic warfare; laws of war; rule of law; legal safeguards; human rights; hard legal positivism; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt; folkrätt; Public International Law;

  Sammanfattning : This thesis analyzes United Nations targeted sanctions from the perspective of international law. Targeted UN sanctions consist predominantly of the freezing of assets through blacklisting of individuals and other private law entities. LÄS MER

 4. 4. FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst – en studie av säkerhetsrådets ingripande under kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Katinka Svanberg; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Security Council; UN; Democracy; peoples right to self-determination; Säkerhetsrådet; demokrati; folkens rätt till självbestämmande; FN; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : The hypothesis of the present study is that the UN Security Council has a “quasi-judicial” capacity and is also able to function as a legislator. It is submitted that those roles are immanent in the Council’s mandate according to the UN Charter. LÄS MER

 5. 5. The Gulf Cooperation Council : Its Nature and Achievements

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Reyadh Alasfoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Politisk historia; Political history; Arabian Gulf; integrative and disintegrative factors; regional hegemons; integration; Tribal Structure; democracy; Peace and conflict research; polemology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Storbritannien beslutade sig 1968 för att lämna bakom sig sina koloniala intressen i Persiska gulfen senast 1971. Det brittiska beslutet ledde till att de arabiska gulfstaterna Kuwait, Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman i sin tur började undersöka möjliga samarbetsformer för att möta en ny tids osäkerhet och hot. LÄS MER