Sökning: "Sebastian Gabrielsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sebastian Gabrielsson.

  1. 1. A moral endeavour in a demoralizing context: Psychiatric inpatient care from the perspective of professional caregivers

    Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

    Författare :Sebastian Gabrielsson; Luleå tekniska universitet.; [2015]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Inpatient care; Psychiatry; focus group; Qualitative methods; Concept development; Person-centred care; Content Analysis; Interviews; Medicine; Medicin; Nursing; Omvårdnad;

    Sammanfattning : Patients in psychiatric care experience a need for and expect to develop interpersonal relationships with professional caregivers and to be respected and listened to. Despite demands for care to be person-centred and recovery-oriented, patients experience that psychiatric inpatient care fails to meet their expectations. LÄS MER