Sökning: "Sara Islam"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sara Islam.

  1. 1. Created by God: How Somalis in Swedish Exile Reassess the Practice of Female Circumcision

    Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

    Författare :Sara Johnsdotter Carlbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islam; cultural change; exile; Somalis; FGM; female circumcision; female genital mutilation; Islamisation; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om hur kvinnlig omskärelse diskuteras av svensksomalier, men också om hur kvinnlig omskärelse diskuteras offentligt i det svenska samhället. Det konstateras att det finns en stor klyfta mellan dessa diskurser. LÄS MER