Sökning: "Sara Gunnare"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sara Gunnare.

  1. 1. Fluorinated hydrocarbons used as refrigerants : Toxicokinetics and effects in humans

    Författare :Sara Gunnare; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Hydrofluorocarbons (HFCs) and hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) have replaced the chlorofluorocarbons (CFCs) in refrigeration installations and air-conditioning applications. As substitution progressed, some refrigeration mechanics experienced symptoms of inflammation. LÄS MER