Sökning: "Sara Ellmark"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sara Ellmark.

  1. 1. Studies on Two Proteins with Potential Implications for Atherosclerosis. Lipolytic Enzyme Carboxyl Ester Lipase and Nadph Oxidase Subunit NOX4

    Författare :Sara Ellmark; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER