Sökning: "Sandra Bergman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sandra Bergman.

  1. 1. The Dynamics of Developing Leadership Communication in Organisations

    Författare :Sandra Bergman; Catrin Johansson; Elisabeth Stúr; Åsa Thelander; Mittuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisational communication; communicative leadership; training; development; DEMICOM; DEMICOM;

    Sammanfattning : Leadership development is an area which is a top priority for organisations. While communication has historically been viewed as one of many leadership activities, it has recently been suggested to be more central to, even constitutive of, leadership. LÄS MER