Sökning: "Samer Al-dury"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Samer Al-dury.

  1. 1. Understanding the molecular mechanisms of bile acid receptor activation for the treatment of human liver disease

    Författare :Samer Al-Dury; Göteborgs universitet; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinska sjukdomar; Gastroenterologi och hepatologi; FXR; IBAT; Gallsyror; Obesitas; Gallstenar;

    Sammanfattning : Farnesoid X receptor (FXR) is a nuclear transcription factor that is activated by bile acids and regulates bile acid homeostasis, glucose and lipid metabolism. FXR activation by a ligand has been identified as a therapeutic modality for a range of liver and metabolic diseases. LÄS MER