Sökning: "Saira Latif"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Saira Latif.

  1. 1. Autonomous navigation of an articulated vehicle in agriculture

    Författare :Saira Latif; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :Machine Design; Maskinkonstruktion;

    Sammanfattning : .... LÄS MER