Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Effect of thimerosal on the murine immune system especially induction of systemic autoimmunity

    Detta är en avhandling från Institutionen för molekylär och klinisk medicin

    Författare :Said Havarinasab; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
    Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; thimerosal; ethylmercury; autoimmunity; mice; immunosuppression; Th1; Th2; VETERINARY MEDICINE Pathology; VETERINÄRMEDICIN Patologi;

    Sammanfattning : The organic mercury compound ethylmercurithiosalicylate (thimerosal), an antiseptic and a preservative, has recently raised public health concern due to its presence in vaccines globally. Thimerosal dissociates in the body to thiosalicylate and ethyl mercury (EtHg), which is partly converted to inorganic mercuric mercury (Hg2+). LÄS MER