Sökning: "Sabellian languages"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sabellian languages.

  1. 1. A Comparative Grammar of Latin and the Sabellian Languages : The System of Case Syntax

    Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Linguistics and Philology

    Författare :Karin Tikkanen; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Classical philology Latin language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Klassiska språk Latin; latin; Latin; Latin; Sabellian languages; Oscan; Umbrian; Proto-Italic; case syntax; comparative linguistics; historical linguistics; Sprachbund; Stammbaum; Sabellian; oskiska; umbriska; veneriska; kasus;

    Sammanfattning : This dissertation is a comparative grammar of the case syntax of Latin and the Sabellian languages. The Sabellian languages were a group of Indo-European languages on the Italian peninsula, attested in inscriptions approx. 650 – 50 BCE. LÄS MER