Sökning: "SPI checklist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden SPI checklist.

  1. 1. Software Process Improvement Framework

    Författare :Natalja Nikitina; Mira Kajko-Mattsson; Pekka Abrahamsson; KTH; []
    Nyckelord :software process; process improvement; SPI; software method adoption; organizational change; change management; organizational aspects; social aspects; managerial aspects; SPI success factors; SPI checklist; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

    Sammanfattning : Many software development organizations today are keen on improving their software development processes in order to develop software products faster, cheaper or better. For that reason, Software Process Improvement (SPI) has received significant attention from the research community over the last few decades. LÄS MER