Sökning: "SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology.

 1. 1. Samverkan blir kamp En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet

  Författare :Goran Basic; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment; Special Education; Specialpedagogik; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Criminology; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Professionsstudier; Studies of Professions; Social Psychology; Socialpsykologi; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; co-ordination; document; subvention; sociologi; konflikt; allians;

  Sammanfattning : I denna avhandling analyseras ett samverkansprojekt i den så kallade ungdomsvården i Sverige. Projektet hade som mål att förbättra samordningen mellan socialtjänsten och Statens institutionsstyrelse för att kunna effektivisera insatserna för samhällsomhändertagna ungdomar och deras familjer. LÄS MER

 2. 2. Gespräche in einer Krise Analyse von Telefonaten mit einem RAF-Mitglied während der Okkupation der westdeutschen Botschaft in Stockholm 1975

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Language Studies, Umeå university

  Författare :Gregor von der Heiden; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis; telephone calls; conversation analysis; pragmatics; linguistics; verbal interaction; negotiation; Red Army Faction; Baader-Meinhof; terrorism; RAF; Swedish history; political violence; West German history; occupation; Krise; Telefongespräche; Gesprächsanalyse; Sprachwissenschaft; verbale Interaktion; Verhandlung; Rote Armee Fraktion; Baader-Meinhoff; Terrorismus; Linksterrorismus; Deutsche Geschichte; Schwedische Geschickte; Okkupation; kris; telefonsamtal; samtalsanalys; lingvistik; verbal interaktion; förhandling; Röda Armé-fraktion; RAF; Baader-Meinhof; terrorism; vänsterterrorism; tyska historia; svensk historia; ockupation; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Empirical conflict research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Empirisk konfliktforskning; Linguistics; lingvistik; tyska; German; historia; History;

  Sammanfattning : When crises develop, people are confronted with difficulties beyond those experienced in normal everyday activities.  Due to the perceived threats inherent to such situations, familiar behaviors may prove ineffective, and such attempts can pose dangerous and unpredictable risks. LÄS MER

 3. 3. Criminal Careers in the Long Run Patterns and Predictions of Criminal Convictions across Age, Time, and Gender

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Criminology, Stockholm University

  Författare :Fredrik Sivertsson; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminal career; Recidivism; Life course; Longitudinal; Birth cohort; Gender; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : Why is it that a small proportion of the population accounts for the majority of crime? This question has stimulated a great deal of theoretical and methodological controversy in criminology. In essence, the debate is rooted in different theoretical underpinnings of continuity and change in crime, and the extent to which it is possible to foresee a life of crime by zeroing in on at-risk juvenile offenders. LÄS MER

 4. 4. Gestaltningar av offererfarenheter: samtal med unga män som utsatts för brott

  Detta är en avhandling från Lund University, Dept. of Sociology, P.O. Box 114 SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Veronika Burcar Alm; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; young men; violence; victim status; victimhood; vagueness; support; speech as action; robbery; rhetoric; pronoun; positioning; police; play down; narrative; masculinity; judiciary; identity; humour; crime victim; conversation; constructionism; competence; assault; actor; ambivalence; Criminology; Kriminologi; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : In this dissertation, young men's experiences of being victims of crime are analysed. Several kinds of material are considered in this study, but the primary data consist of informal, tape-recorded interviews with ten young men (17 to 21 year's old) who had been assaulted or mugged. LÄS MER

 5. 5. Mutor i det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Joakim Thelander; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; white-collar crime; self-presentations; rhetoric; reported speech; quotations; petty corruption; narrative; morality; interviews; interaction; impression management; gifts; etiquette; discourse; economic crime; development; corruption; contrasts; constructionism; bribes; bribery; boundary-work; anticorruption; accounts; aid work; Criminology; Kriminologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras korruption och mutor som i första hand sociala och moraliska, snarare än ekonomiska, fenomen. Vilka beskrivningar och tolkningar ger svenska och danska biståndsarbetare av sina möten med vardaglig korruption? Hur fördömes, ursäktas eller rättfärdigas användandet av mutor? Går det att tala om en etikett för mutor, och hur ser denna i så fall ut? Biståndsarbetarna kan uppleva att de förväntas försvara eller leva upp till antikorruptiva normer. LÄS MER