Sökning: "Sören Rodmar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sören Rodmar.

  1. 1. Experimental and theoretical nuclear magnetic resonance investigations of aromatic compounds

    Författare :Sören Rodmar; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER