Sökning: "Rumsperception"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Rumsperception.

  1. 1. Rumsperception

    Författare :Rikard Küller; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

    Sammanfattning : Redovisar ett antal laboratorieförsök rörande rumsperception.... LÄS MER