Sökning: "Rouhollah Golmohammadi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rouhollah Golmohammadi.

  1. 1. Syntheses and stereochemical studies of 13-thiachaulmoogric acid, its homologues and 12-thiahomochaulmoogric acid

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Rouhollah Golmohammadi; Uppsala universitet.; [1977]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER