Sökning: "Rose-Marie Yttergren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rose-Marie Yttergren.

  1. 1. Mechanical properties of laminated ceramic composites

    Detta är en avhandling från Stockholm : Materialvetenskap

    Författare :Rose-Marie Yttergren; KTH.; [1999]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER