Sökning: "Rose-Marie Söderström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rose-Marie Söderström.

  1. 1. Bostadskultur, informationsflöden och hantverkare 1740-1820 med utgångspunkt i Bålby (Närke) och Skottsbergska gården (Blekinge)

    Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

    Författare :Rose-Marie Söderström; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; social mobility; social and economic context; network; reference groups; Conspicuous- and status consumption; self-concept; symbolic system; the elite of society; power structure.;

    Sammanfattning : The thesis Housing Culture, Information Flows, and Craftsmen 1740-1820 (Bostadskultur, informationsflöden och hantverkare 1740-1820) investigates two mansion houses – Bålby in Närke and Skottsbergska gården in Karlshamn – with the focus on craftsmen and their clients. This is in order to analyse the relationship between professional craftsmen in the capital and in other regions. LÄS MER