Sökning: "Rose- Marie Axelsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rose- Marie Axelsson.

  1. 1. Formbara människor Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Rose-Marie Axelsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lars Ove Dahlgren; Anette Kolmos; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; work; physician; engineer; knowledge; identification; life-trajectories; subjectivity; flexibility; ambivalence; reflexive interpretation; Högre utbildning; arbete; läkare; civilingenjör; kunskap; identifikation; levnadsbanor; subjektivitet; flexibilitet; ambivalens; reflexiv tolkning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

    Sammanfattning : Fokus i denna avhandling utgör läkares och civilingenjörers kunskaps- och identifikationsprocesser under utbildning och arbete – vilka studeras som utsnitt ur levnadsbanor. Syftet är att beskriva och tolka relationen mellan högre utbildning och arbete, dels utifrån föreställningar i forskning och policy, dels utifrån människors subjektivitet, vardagserfarenheter och liv. LÄS MER