Sökning: "Rongqin Ke"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rongqin Ke.

  1. 1. Detection and Sequencing of Amplified Single Molecules

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Rongqin Ke; Mats Nilsson; Ulf Landegren; Radoje Drmanac; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; padlock probes; proximity ligation assay; rolling circle amplification; circle-to-circle amplification; single molecule detection; amplified single molecules; sequencing; in situ; single cell; Molecular Biotechnology; Molekylär bioteknik;

    Sammanfattning : Improved analytical methods provide new opportunities for both biological research and medical applications. This thesis describes several novel molecular techniques for nucleic acid and protein analysis based on detection or sequencing of amplified single molecules (ASMs). LÄS MER