Sökning: "Rogier Versteeg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rogier Versteeg.

  1. 1. New targeted therapies for malignant neural tumors From systematic discovery to zebrafish models

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Elin Almstedt; Sven Nelander; Rogier Versteeg; [2020]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuroblastoma; glioblastoma; data integration; zebrafish models; precision medicine; Oncology; Onkologi; Medical Cell Biology; Medicinsk cellbiologi; Medical Informatics; Medicinsk informatik; Farmakokinetik och läkemedelsterapi; Pharmacokinetics and Drug Therapy; Molekylär medicin; Molecular Medicine;

    Sammanfattning : Cancers in the neural system presents a major health challenge. The most aggressive brain tumor in adults, glioblastoma, has a median survival of 15 months and few therapeutic options. High-risk neuroblastoma, a childhood tumor originating in the sympathetic nervous system, has a 5-year survival under 50%, despite extensive therapy. LÄS MER