Sökning: "Roger Sträng"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Roger Sträng.

  1. 1. En flerstämmig kulturanalys : Om värden, värderingar och motiv i skolors vardagsarbete

    Författare :Roger Sträng; Gunnar Berg; Tom Tiller; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; polyphonic reanalysis; school culture; scope for action; nomothetic and idiographic interaction; institutional and organizational values; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to design and develop a polyphonic reanalysis instrument for analysis of school cultures, as a part of the efforts to understand and develop schools as organizations. The purpose of the new instrument is to achieve an extended possibility to highlight the values and motives underlying a school´s everyday work from the actors´ micro-oriented perspective. LÄS MER