Sökning: "Roger Roscher"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Roger Roscher.

  1. 1. Cooling and dopamine

    Detta är en avhandling från Roger Roscher, Dept. of Anaesthesiology, Rikshospitalet, N-0027 Oslo, Norway

    Författare :Roger Roscher; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; electrophysiology; cooling; Hypothermia; swine; lung transplantation; organ preservation; dopamine; circulation; contractility; oxygenation; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att försöka kartlägga effekterna av ytkylning och dopamins effekter på hjärta och blodcirkulation samt på syrgastransport och syrgasförbrukning efter ytkylning. Faran för att bli oavsiktligt nedkyld är störst om immobiliserande skador har uppstått samtidigt som man exponeras för kyla, speciellt om kylan är kombinerad med väta. LÄS MER