Sökning: "Robert Larsen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Robert Larsen.

  1. 1. Risk-Adjustment for Swedish In-Hospital Trauma Mortality using International Classification of disease Injury Severity Score (ICISS) issues with description and methods

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Robert Larsen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : IntroductionDifferent methods have been used to describe the epidemiology of trauma with varying results. Crude mortality outcome data differ significantly from risk-adjusted information. A previous standard method for risk-adjustment in trauma was the Injury Severity Score (ISS), although it has several shortcomings. LÄS MER