Sökning: "Robert Blackburn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Robert Blackburn.

  1. 1. Innovative Behaviour of Small Firms : Essays on Small Firms' Internationalisation and Use of Online Channels

    Författare :Vladimir Vanyushyn; Håkan Boter; Maria Bengtsson; Robert Blackburn; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovation; small and medium-sized enterprises; Internet; marketing; internationalisation; Sweden; Finland; Innovation; små och medelstora företag; onlinekanaler; Internet; marknadsföring; internationalisering; Sverige; Finland; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

    Sammanfattning : The spread of information technology and the dissolution of international borders have had a significant impact on the challenges and opportunities faced by today's small and medium-sized enterprises (SMEs). Innovative behaviour on the part of SMEs is a prerequisite for a successful transformation of the opportunities offered by these structural changes into growth and profitability. LÄS MER