Sökning: "Rita Berggren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rita Berggren.

  1. 1. Capabilities for Change: Trust and Involvement in Organization Development

    Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

    Författare :Rita Berggren; [2019]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; change; Capabilities; trust; involvement;

    Sammanfattning : The more capable an organization is in changing, the better the result. However, up to 75% of change initiatives still fail. Previous research suggests that trust is a key factor for success, both with regards to trust in managers and in the change itself. LÄS MER