Sökning: "Rickard Claesson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rickard Claesson.

  1. 1. Gestational Diabetes Mellitus - Diagnostic Implications During Pregnancy and Follow-Up

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :Rickard Claesson; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus GDM ; Oral glucose tolerance test; Type-2 diabetes; Diagnostic criteria; HbA1c; Screening test; Follow-up; Body mass index BMI ; Glucose levels; Large for gestational age LGA ; Seasonal variation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER