Sökning: "Riccardo Guglielmi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Riccardo Guglielmi.

  1. 1. Loco ubi dicitur... “La toponomastica di Vallebona e dintorni” : Un territorio di confine tra Liguria e Provenza

    Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

    Författare :Riccardo Guglielmi; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; Italian; dialectology; Vallebona; proper names; Liguria; place name; toponymy; microtoponyms; cultural heritage; etymology; rural landscape; ethnography; language area; toponymy recording; place identity; toponymization; toponymic suffixes; diachronic and synchronic perspective; toponymic functions; toponymic competence; toponym constituent; modern and historical sources; historical-linguistic.;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ortnamn utgör en särskild del av kulturarvet; under århundraden har de muntligen traderats från generation till generation på den plats där de skapats, där de minner om tidigare händelser, aktiviteter och kunskaper. I synnerhet på de håll skriftlig dokumentation är relativt sentida ger ortnamn en möjlighet att nå insikter om den mer avlägsna historien. LÄS MER