Sökning: "Ricardo Almon"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ricardo Almon.

  1. 1. Lactase Persistence and Lactase Non-Persistence Prevalence, influence on body fat, body height, and relation to the metabolic syndrome

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

    Författare :Ricardo Almon; Örebro universitet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; Medicin; Medicine;

    Sammanfattning : .... LÄS MER