Sökning: "Riadh Sadik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Riadh Sadik.

  1. 1. Gastrointestinal transit in health and disease

    Detta är en avhandling från Göteborg

    Författare :Riadh Sadik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Small bowel transit; colonic transit; gastric emptying; gender; bile acid malabsorption; body mass index; celiac disease; portal hypertension; menopause;

    Sammanfattning : The uptake of nutrients occurs mainly in the small bowel. However, the time nutrients and other contents spend in the small bowel, i.e. the small bowel transit time is widely uncharacterised in man. LÄS MER