Sökning: "Rezso Lovas"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rezso Lovas.

  1. 1. Nuclear structure aspects of proton and alpha particle decay

    Författare :Daniel Karlgren; Ramon Wyss; Rezso Lovas; KTH; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atomic physics; Atomfysik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER