Sökning: "Reza Hatami"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Reza Hatami.

  1. 1. Reguladetri - En retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-talet

    Författare :Reza Hatami; Inger Wistedt; Växjö universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Matematikdidaktik; Reguladetri; MATHEMATICS; MATEMATIK;

    Sammanfattning : AbstractIn this dissertation the most common methods of solution, in whichThe Rule of Three is included, are presented. The Rule of Three taskshave been considered in various manners during the centuries. LÄS MER