Sökning: "Research policy"

Visar resultat 1 - 5 av 1487 avhandlingar innehållade orden Research policy.

 1. 1. Meaning and Action in Sustainability Science : Interpretive approaches for social-ecological systems research

  Författare :Simon West; Lisen Schultz; Lorrae van Kerkhoff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Meaning; interpretive; social-ecological system; complexity; science-policy interface; transformation; sustainability science methodology; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Social-ecological systems research is interventionist by nature. As a subset of sustainability science, social-ecological systems research aims to generate knowledge and introduce concepts that will bring about transformation. Yet scientific concepts diverge in innumerable ways when they are put to work in the world. LÄS MER

 2. 2. Mainstreaming av integration : Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 3. 3. Aiding science : Swedish research aid policy 1973-2008

  Författare :Veronica Brodén Gyberg; Sven Widmalm; Eva Lövbrand; Rob Hagendijk; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Foreign aid; research; Sarec; Sida; research aid; low-income countries; policy; discourse; boundary organization; sociotechnical imaginaries; Bistånd; forskning; Sarec; Sida; forskningsbistånd; låginkomstländer; policy; diskurs; gränsorganisation;

  Sammanfattning : The purpose of research aid is to contribute to development in different ways through the use of research. Sarec (the Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries) was one of the pioneers within state research aid, and existed between 1975 and 2008. LÄS MER

 4. 4. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Research as a source of strategic opportunity? : Re-thinking research policy developments in the late 20th century

  Författare :Peter Schilling; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business and economics; Modes of knowledge production; Knowledge society; Institutional change; Research policy; Innovation policy; Policy process; Ideas of Knowledge production; Ekonomi; Business and economics; Ekonomi; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : One of the problems challenging the knowledge society is to understand the chang-ing prerequisites for publicly governed knowledge production. Several attempts have been made amongst which perhaps the most debated is the concept of changing mo-des of knowledge production proposed by Gibbons et al. LÄS MER