Sökning: "Relational tensions"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Relational tensions.

 1. 1. Working Together Exploring Relational Tensions in Swedish Academia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Social and Economic Geography

  Författare :Tobias Fridholm; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic geography; Relational tensions; Academic research; Academic entrepreneurship; Research commercialization; Creativity; Creative milieus; Innovation; Innovation systems; Trust; Authority; Research policy; Triple helix; Biotechnology; Swedish research; Universities; Expertise; Professionalism; Professions; Research collaboration; Collaborations; Research funding; Ekonomisk geografi; Relationella spänningar; Akademisk forskning; Akademiskt entreprenörskap; Forskningskommersialisering; Kreativitet; Kreativa miljöer; Innovation; Innovationssystem; Tillit; Auktoritet; Forskningspolitik; Trippel helix; Bioteknik; Svensk forskning; Universitet; Expertis; Professioner; Professionalism; Samverkan; Tredje uppgiften; Forskningsfinansiering; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study explores the basic social conditions for high-quality university research, and focuses on research in science and technology in Sweden. Swedish research policy has adopted more of a market perspective on academic research and its role in society. LÄS MER

 2. 2. Med kroppen som insats Diskursiva spänningsfält i biologiundervisningen på högstadiet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Auli Arvola Orlander; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; human body; basic facts; reproduction; values; meaning making; situated acts; bodily experiences; transactional bodies; gender; masculinity; femininity; images; relational; inclusion; exclusion; displacement; tension; embodiment; discourse; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Science Education; naturvetenskapsämnenas didaktik;

  Sammanfattning : This thesis takes its departure in 15-year-old students’ learning about the human body. During a semester I followed most of the sciences taught in one class of grade 9 students. LÄS MER

 3. 3. Consistent Inconsistency The Role of Tension in Explaining Change in Interorganizational Relationships

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Business Studies, Uppsala University

  Författare :Siavash Alimadadi; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Process of change; interorganizational relationship dynamics; business networks; dialectics; contradictions; tensions; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis commences with the notion that interorganizational exchange relationships are dynamic to an unprecedented degree. It is argued that, global production networks have integrated firms into interdependent structures that blur traditional geographical and organizational boundaries. LÄS MER

 4. 4. Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn En deltagarorienterad studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Maria Olsson; Stockholms universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; specialpedagogik; Special Education; teachers’ leadership; special education; children in special needs; children in different needs; complexity; tensions; learning; discipline; interests; participatory-oriented research; research circle; dialogues; democratic knowledge processes; lärares ledarskap; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; barn i olika behov; komplexitet; spänningar; lärande; dsiciplinering; intressen; deltagarorienterad forskning; forskningscirkel; dialoger; demokratiska kunskapsprocesser; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to, based on teachers’ experiences, describe and analyse meanings of teachers’ leadership in general, and in relation to children in need of special support in particular. The study was carried out within the tradition of participatory-oriented research, a research circle. LÄS MER

 5. 5. Skolning i jazz Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Nylander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jazz music; Bourdieu; Swedish music education; folk high schools; sociology of music education; music capital; valuation; music auditions; Jazz; musikkapital; folkhögskola; musikkarriär; musikutbildning; audition; Bourdieu; utbildningssociologi; kultursociologi;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fyra empiriskt orienterade artiklar där studiekarriärer till och från folkhögskolornas musiklinjer studeras. Med utgångspunkt i relationell utbildningssociologi, metodologiskt såväl som teoretiskt, analyseras musiklinjernas sociala rekrytering, inträdesregler och relation till högre utbildning och professionella musikfält. LÄS MER