Sökning: "Razia Sultana"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Razia Sultana.

  1. 1. Partial Nitration/anammox process in the moving bed biofilm reactor operated at low temperatures

    Författare :Razia Sultana; Elzbieta Plaza; Jörgen Hanaeus; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Anammox; Deammonification; MBBR; Low temperature; Nitrogen; Mark- och vattenteknik; Land and Water Resources Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER