Sökning: "Rangnar Nilsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rangnar Nilsson.

  1. 1. God vetenskap. Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner

    Författare :Rangnar Nilsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; History of ideas; history of science; university history; Swedish university history; political science; literature studies; physics; concepts of science; perceptions of research; peer review; quality in science; research quality.;

    Sammanfattning : Rangnar Nilsson: Good science: How researchers’ conceptions of science expressed in peer review documents change in three different disciplines (God vetenskap: Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner). Ph.D. Dissertation in Swedish, with a summary in English. LÄS MER